BAHAGIAN 4 : Menilai Kejayaan ID Terhadap Pelajar

on Friday, March 13, 2009

The Essentials of Instructional Design by Abbie Brown & Timothy D. Green; Pearson Merrill/Prentice Hall; 2006
Bahagian ini penulis menjelaskan bagaimana menilai perkembangan pelajar dan juga sejauh mana keberkesanan ID yang direka. Bab 11 dan 12 menerangkan prinsip, proses dan praktis penilaian yang digunakan oleh pereka ID untuk menentukan keberkesanan ID yang telah mereka reka. Dalam Bab 11 penulis menjelaskan penilaian kejayaan pelajar, manakala Bab 12 penulis menerangkan keberkesanan ID terhadap pelajar.

Dalam Bab 11 (Evaluating Learner Achievement), penulis menerangkan maksud penilaian terhadap individu (pelajar), produk dan proses. Penilaian terbahagi kepada tiga : penilaian pelajar (praktis), penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kejayaan pelajar dinilai dari segi sejauh mana pelajar tersebut memenuhi kehendak / matlamat / objektif pengajaran. Criterion-referenced learner evaluation menilai kemampuan pelajar. Norm-referenced learner evaluation pula membanding dan menilai tahap kemampuan pelajar. Assessment merupakan teknik / kaedah yang digunakan bagi memperoleh data daripada pelajar. Ia dibahagikan kepada tiga : sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Teknik ini digunakan bagi menentukan sama ada pelajar mengetahui objektif pengajaran atau tidak.

Implikasi terhadap Kejurulatihan Komputer
Jurulatih perlu menyediakan penilaian untuk pelajar bagi menentukan sama ada pelajar dapat mencapai objektif pengajaran yang telah disasarkan. Penilaian perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Ini bertujuan untuk memastikan keberkesanan ID yang telah digunakan kepada pelajar dan kesan ID kepada tahap kejayaan / peningkatan kemahiran dan pengetahuan pelajar.

Dalam Bab 12 (Determining The Success of the Instructional Design Product and Process), penulis menjelaskan perbezaan dan kepentingan penilaian formatif dan sumatif. Penulis juga membandingbeza kaedah penilaian yang digunakan dalam ID yang berbeza. Bagaimana menentukan kejayaan suatu ID? Adakah objektif pengajaran tercapai? Persoalan ini dijelaskan oleh penulis dengan menekankan bahawa penilaian sumatif amat perlu dilaksanakan, dan pereka ID perlu menjadi penilai utama.

Implikasi terhadap Kejurulatihan Komputer
Kandungan kursus Pendidikan Komputer berkembang dengan pesat selaras dengan perkembangan teknologi komunikasi. Oleh itu, jurulatih perlu lebih peka terhadap perubahan semasa supaya objektif pengajaran dapat dipenuhi selari dengan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Perubahan struktur kursus perlu dinilai pada setiap pengajaran untuk memastikan kejayaan kursus dan juga memastikan penetahuan dan kemahiran pelajar mengalami peningkatan sejajar dengan perkembangan teknologi semasa.

BAHAGIAN 3 : Merekabentuk ID

on Friday, March 13, 2009
Setelah keperluan-keperluan pengajaran dianalisis, perekabentuk akan mula merekabentuk ID yang sesuai untuk pelajar. Dalam bahagian 3 buku ini, penulis menjelaskan prinsip, proses dan praktis dalam menentukan matlamat atau objektif pengajaran, merekabentuk pengajaran serta memilih aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan pelajar.

Bab 8 (Developing Instructional Goals and Objectives) menerangkan perbezaan di antara instructional goals dan instructional objetives; serta menjelaskan beberapa kaedah yang digunakan oleh perekabentuk pengajaran dan pakar untuk membina instructional goals dan instructional objectives. Beberapa contoh ditunjukkan bagi memberi gambaran yang lebih jelas perbezaan ini.Rekabentuk pengajaran yang baik melibatkam rekaan aktiviti yang menarik dan memberi kepuasan kepada pelajar, di samping mencapai matlamat yang ditentukan. Perkara ini yang dikenali sebagai curriculum, dijelaskan dalam Bab 9 (Creating Instruction). Susun atur kandungan pengajaran yang akan diajar perlu dilihat sedalam-dalamnya oleh perekabentuk, bagi memastikan aktiviti yang direka bertepatan dengan kandungan pengajaran dan bersesuaian dengan pelajar. Penulis juga menerangkan kaedah-kaedah penyampaian pengajaran (instructional delivery) yang berkesan iaitu classroom teaching, programmed instructions dan distance education.Dalam Bab 10, penulis menjelaskan bagaimana mencipta / mereka suasana pembelajaran dan aktiviti yang bersesuaian dengan pelajar. Penulis juga menerangkan bahawa matlamat pembelajaran adalah suatu cabaran yang utama dalam rekaan pengajaran. Pereka perlu mengetahui latar belakang kelas serta latar belakang pengetahuan sedia ada pelajar bagi memastikan pengajaran yang dirancang mencapai matlamat yang diharapkan.
Bransford, Brown and Cocking (2000) menjelaskan bahawa terdapat empat cara suasana pembelajaran dapat dibentuk : (1) learner-centred environment (2) knowledge-centred environment (3) assessment-centred environment dan (4) community-centred environment. Hannafin, Land and Oliver (1999) pula menjelaskan terdapat dua jenis suasana pembelajaran : (1) directed learning environment dan (2) open-ended learning environment.Implikasi terhadap Kejurulatihan Komputer
Sebelum menjalankan sesuatu kursus, jurulatih perlu berfikir tentang cak pengajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Aktiviti yang dirancang dan kandungan kursus perlu selaras dengan objektif / matlamat yang ingin dicapai. Jurulatih juga perlu sensitif dengan suasana pembelajaran / suasana tempat kursus kerana perkara ini akan menjadi titik tolak sama ada pengajaran yang akan dilaksanakan akan berjaya atau tidak dan sama ada pembelajaran tersebut memberi kesan mendalam terhadap pelajar.