BAHAGIAN 2 : Menganalisa Situasi

on Tuesday, February 24, 2009

The Essentials of Instructional Design oleh Abbie Brown & Timothy D. Green; Pearson Merrill/Prentice Hall; 2006

Di dalam bahagian 2 buku ini, penulis menerangkan tentang kepentingan menguji / menganalisa situasi sebelum ID direkacipta Menganalisa situasi bermaksud membuat analisa keperluan (need analysis), analisa tugasan (task analysis) dan analisa pelajar (student / audience analysis).

Bab 5 membincangkan prinsip, proses dan praktis mengaplikasikan analisa keperluan (need analysis). Analisa ini perlu bagi menentukan jenis pengajaran yang perlu dilaksanakan atau model-model ID yang boleh digunakan oleh seseorang jurulatih. Di dalam bab ini juga diterangkan kepentingan pelaksanaan analisa keperluan, langkah-langkah pelaksanaan analisa keperluan, hasil pelaksanaan, serta penilaian perekabentuk (designer) terhadap analisa keperluan tersebut.

Bab 6 memberi penjelasan kepada pembaca berkenaan analisa tugasan (task analysis). Seseorang jurulatih perlu memahami kandungan tugasan dan pengajaran yang akan diberi kepada pelajar. Ini adalah kerana analisa ini akan menjadi perkasa asas kepada bentuk pengajaran yang akan dibina sebelum pengajaran dilaksanakan.

Bab 7 pula menerangkan berkenaan analisa pelajar (student analysis). Analisa pelajar merupakan kaedah untuk mengenali pelajar yang akan terlibat dalam pengajaran yang akan dilaksanakan.

Implikasi terhadap Kejurulatihan Komputer
Analisa-analisa yang telah disebutkan di atas amat penting untuk perekabentuk pengajaran (ID designers). Analisa-analisa ini membantu perekabentuk menentukan matlamat / objektif pengajaran untuk ID yang akan direkacipta, serta memilih tugasan / aktiviti yang sesuai dan terbaik untuk pengajaran tersebut.

BAHAGIAN 1 : Asas Pemikiran Kritikal

on Monday, February 23, 2009

The Power of Critical Thinking oleh Lewis Vaughn; Oxford University Press; 2005

Bab 1 membincangkan kepentingan dan fungsi pemikiran kritikal (critical thinking) . Pemikiran kritikal adalah sistematik, melibatkan logik, penilaian dan formulasi. Mengapa ia penting? Kerana ia melibatkan kepercayaan, perspektif baru dan menilai pandangan diri sendiri dan orang lain. Pemikiran kritikal juga melengkapi emosi dan kreativiti manusia. Pengarang juga menerangkan tentang kaitan claims, reasons dan arguments dengan pemikiran kritikal.

Dalam Bab 2, penulis menjelaskan bahawa pemikiran kritikal terbahagi kepada dua; bagaimana kita berfikir (How) dan apa yang kita fikir (What). “Bagaimana kita berfikir” tercetus sebagai faktor psikologi seperti perasaan takut, motivasi dan keinginan kepada sesuatu. Ia juga timbul kerana wujud group pressure. Manakala, “Apa yang kita fikir” pula tercetus kerana wujud kepercayaan kepada falsafah (philosophical beliefs).

Membuat penilaian terhadap arguments merupakan kemahiran yang penting dalam pemikiran kritikal. Perkara ini dibincangkan dalam Bab 3. Penilaian tersebut merangkumi pencarian kesimpulan dan premis; memeriksa sama ada arguments adalah dari jenis deduksi atau induksi; menentukan kepastian atau kekuatan arguments dan menilai sama ada premis benar ataupun palsu. Penulis meringkaskan penilaian ini dalam bentuk gambarajah yang memberi gambaran jelas berkenaan arguments yang kompleks dan seterusnya membuat penyelesaian berdasarkan gambarajah tersebut.

Implikasi kepada Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan Komputer

Pemikiran kritikal bermaksud penilaian yang sistematik, melibatkan kaedah dan prosedur (methods and procedures). Ia adalah salah satu cabang penting dalam kemahiran berfikir kerana ia mempengaruhi tindakan dan pilihan manusia. Dalam Pendidikan Komputer, pemikiran kritikal perlu diterapkan semasa pengajaran supaya matlamat / objektif pengajaran tercapai.

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 1

on Tuesday, February 17, 2009

TAJUK JURNAL
Cognitive Abilities That Predict Success in a Computer-Based Training Program
PENGARANG
Raymond L Ownby; Sara J Czaja; David Loewenstein; Mark Rubert
SUMBER
The Gerontologist; Apr 2008; 48, 2; ProQuest Education Journals, pg. 170

Artikel jurnal ini mengulas tentang keperluan mengenalpasti kebolehan kognitif dalam menentukan kejayaan kursus berasaskan komputer; dan seterusnya membuat ujian bagi menguji kebolehan kognitif orang dewasa. Kajian telah menunjukkan terdapat perubahan terhadap kebolehan kognitif orang dewasa berdasarkan peningkatan umur (Park & Schwarz, 2000) Pekerjaan berasaskan komputer pula menjadi semakin popular terutama di kalangan pengguna dewasa. Kajian juga menunjukkan bahawa keupayaan kognitif adalah kayu pengukur kepada pencapaian kerja yang berasaskan teknologi (Fisk, Rogers, Charness, Czaja & Sharit, 2004; Rogers & Fisk, 2000)

Data yang digunakan di dalam kajian ini adalah ujian kognitif, demografik dan performance data ke atas 417 orang peserta. Terdapat tiga tugasan untuk kajian ini. 119 peserta terlibat di dalam Tugasan 1 iaitu kemasukan data (data entry), memasukkan data dari helaian tulisan tangan ke komputer; 156 peserta pula terlibat di dalam Tugasan 2 iaitu pencarian maklumat (information search), mencari maklumat dari pangkalan data komputer (computer database); dan 142 peserta terlibat dalam Tugasan 3 iaitu penyeimbangan akaun (accounts balancing), yang memerlukan pengiraan dan pencarian ralat. Peserta dibahagikan kepada tiga peringkat umur, peringkat muda, pertengahan dan tua. Min umur ialah 29.6 tahun bagi peringkat muda, 49.6 tahun bagi peringkat pertengahan dan 68.2 tahun bagi peringkat tua. Keseluruhan sampel terdiri dari 243 peserta perempuan dan 174 peserta lelaki.

Hasil kajian menunjukkan bahawa peserta yang lebih tua lebih cenderung untuk tidak meneruskan tugasan/ latihan yang diberi berbanding peserta yang lebih muda atas beberapa faktor seperti, peserta yang lebih tua mempunyai keupayaan psikomotor yang lebih rendah dan short-term memory. Atas sebab faktor umur berkenaan, rumusan daripada dapatan kajian mencadangkan supaya tugasan di dalam kursus-kursus komputer perlu diatur dan dirancang berdasarkan umur dan keupayaan peserta bagi mencapai objektif kursus.

Secara keseluruhan, dapatan kajian merumuskan bahawa, umur memainkan peranan penting dalam menentukan tugasan / latihan yang patut diberi kepada pekerja. Walaupun pekerja yang lebih tua kurang produktif dalam beberapa aspek, mereka mempunyai pengalaman yang lebih luas berbanding dengan pekerja yang lebih muda. Pekerja yang lebih muda pula lebih produktif dalam hal-hal teknologi berbanding pekerja yang lebih tua. Oleh itu, tenaga kerja pekerja muda dan tua adalah sama-sama diperlukan bagi memantapkan suatu organisasi kerana masing-masing mempunyai keupayaan yang amat diperlukan oleh organisasi.