BAHAGIAN 2 : Reasons (Sebab-Musabab)

on Sunday, May 17, 2009


The Power of Critical Thinking by Lewis Vaughn; Oxford University Press; 2005

Dalam Bab 4 - Reasons for Belief (kepercayaan) and Doubt (keraguan), penulis menjelaskan kaitan di antara dakwaan (claims) dan keraguan (doubts). Apabila dua dakwaan mempunyai konflik, penulis berpendapat ada sebab manusia akan meragui dakwaan-dakwaan tersebut. Dengan kata lain, apabila terdapat konflik di antara dua dakwaan, dakwaan-dakwaan tersebut boleh diragukan. Penulis juga menerangkan tentang betapa pentingnya pakar (experts) dalam menentukan sama ada dakwaan boleh diragukan atau tidak. Menurut penulis jika pakar tidak bersetuju tentang sesuatu dakwaan, dakwaan tersebut boleh juga diragukan. Kebanyakan dakwaan yang tidak berasas atau tiada sokongan konkrit digunakan oleh penyunting (editors), wartawan dan penerbit; atas sebab tekanan dari pihak atasan dan juga tekanan kewangan yang didorong oleh organisasi-organisasi yang mempunyai kepentingan peribadi.

Bab 5 (Faulty Reasoning) menjelaskan berkenaan fallacies (ketidakbenaran) yang terbahagi kepada dua : irrelevant premises (premis yang tidak relevan) dan unacceptable premises (premis yang tidak boleh diterima). Fallacies akan menjejaskan keputusan atau kesimpulan kepada sesuatu perkara, dan seterusnya akan berakhir dengan faulty reasoning (penyebab yang salah)

Implikasi terhadap Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan Komputer
Jurulatih perlu lebih scepticism dan berfikir secara kritikal dan rasional dengan mengambil kira pelbagai faktor yang mempengaruhi suatu dakwaan oleh peserta. Bahan-bahan rujukan dan mencari fakta-fakta penting merupakan sumber-sumber yang perlu diambil berat oleh jurulatih sebelum memulakan kursus / bengkel. Dengan cara ini, jurulatih akan lebih bersedia untuk menghadapi perkara-perkara yang disalahtafsir oleh peserta kelak.