ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN 3

on Monday, November 23, 2009

TAJUK
ICT IN CHILEAN SCHOOLS: STUDENTS’ AND TEACHERS’ ACCESS TO AND USE OF ICT HUMAN TECHNOLOGY

PENGARANG
J. Enrique Hinostroza, Christian Labbé and Magdalena Claro

SUMBER
An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments;ISSN: 1795-6889 ; www.humantechnology.jyu.fi
Volume 1 (2), October 2005, 246-264

Artikel ini menerangkan satu kajian yang dijalankan ke atas pelajar dan guru di Chile. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan bertujuan untuk mengkaji penggunaan ICT di sekolah, kemahiran ICT dalam kalangan guru dan pelajar dan aktiviti yang dilakukan oleh guru dan pelajar dengan menggunakan kemudahan ICT. Kajian ini melibatkan soal selidik secara manual (atas kertas) dan soal selidik atas talian (online questionnaire). Instrumen soal selidik diadaptasi dari instrumen yang dibangunkan oleh UNESCO ICT.. Soal selidik dibahagikan kepada tiga jenis: (1) Soal selidik untuk koordinator makmal computer, (2) Soal selidik untuk guru-guru dan (3) Soal selidik untuk pelajar. Sampel kajian dipilih secara rawak berstrata. Dapatan kajian menunjukkan majoriti komputer di sekolah rendah dan menengah di Chile diletakkan di makmal computer. Oleh itu, adalah dicadangkan supaya diwujudkan network bagi memudahkan guru dan pelajar menggunakan kemudahan ICT tersebut di luar makmal komputer. Dapatan kajian juga menunjukkan penggunaan komputer adalah maksimum ketika waktu persekolahan berbanding hari minggu. Kebanyakan aktiviti yang berteraskan ICT juga lebih banyak dilakukan di dalam makmal komputer pada hari persekolahan.