ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN 5

on Tuesday, November 24, 2009

TAJUK
The Influence of Teachers' Technology Use on Instructional Practices
PENGARANG
Glenda C Rakes; Valerie S Fields; Karee E Cox
SUMBER
Journal of Research on Technology in Education; Summer 2006; 38, 4; ProQuest Education Journals, pg. 409

Artikel ini menerangkan satu kajian yang dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara penggunaan teknologi dan kemahiran penggunaan teknologi serta penggunaan pengajaran secara konstruktivisme dalam kalangan guru-guru di luar bandar. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan menggunakan soal selidik sebagai instrument dengan 50 item. Sampel adalah jenis sampel bertujuan (purposive sampling) dan seramai 186 responden telah dipilh. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan teknologi dalam kalangan guru sekolah luar bandar amat rendah; latihan teknologi yang diberikan kepada guru-guru tidak member impak yang besar terhadap penggunaan teknologi di sekolah; guru-guru yang mempunyai kemahiran asas teknologi mempunyai tahap penggunaan teknologi yang sederhana bagi menyokong pengajaran konstruktivisme di sekolah. Penekanan terhadap penggunaan teknologi di sekolah luar bandar seharusnya disokong oleh latihan untuk pembangunan staf bagi memotivasikan guru-guru terhadap penggunaan teknologi secara optimum.