ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN 6

on Tuesday, November 24, 2009

TAJUK
Multi-Method Evaluations: Case Studies of an Interactive Tutorial and Practice System
PENGARANG
Ruth de VilliersUniversity of South Africa, Pretoria, South Africa, dvillmr@unisa.ac.za
SUMBER
Proceedings of the 2006 Informing Science and IT Education Joint Conference Salford, UK – June 25-28

Artikel ini merupakan satu proceeding yang menerangkan satu kajian yang menggunakan kaedan kajian tindakan (action research). Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan satu e-learning system iaitu Relations yang digunakan untuk menyokong pembelajaran bagi subjek Theoretical Computer Science 1 di University of South Africa (UNISA). Relations merupakan satu system multimedia interaktif yang menerangkan berkaitan mathematical relations (hubungan dalam matematik), dan sistem ini adalah sistem yang berbayar. UNISA merupakan institusi pendidikan jarak jauh dan mempunyai pelajar dari seluruh dunia. Walaubagaimanapun, hanya 30 – 40% sahaja dari jumlah pelajar universiti ini yang menggunakan Relations bagi menyokong pembelajaran mereka. Relations V2.1 telah dikeluarkan pada 2004, manakala revised version iaitu V2.2 telah dikeluarkan pada tahun 2005. Revised version dikeluarkan setelah melalui beberapa soal selidik yang diberikan kepada para pelajar yang telah menggunakan sistem ini. Temubual juga dilakukan kepada lima orang pelajar pada tahun 2005 untuk menyiasat aspek-aspek yang tidak diambil berat di dalam pembangunan Relations. Dapatan temubual mendapati responden mendapat pertambahan nilai (added value) dari penggunaan sistem beserta dengan pembacaan ilmiah. Ini adalah kerana Relations mengandungi penerangan yang lebih terperinci, gambarajah animasi menerangkan perkembangan konsep dan diagnosis berkenaan kesalahan yang mereka lakukan. Kajian berkenaan Relations juga dilakukan dengan mengendalikan ujian pra dan ujian pos untuk mengetahui keberkesanan sistem kepada pelajar. Secara keseluruhan, sistem Relations telah melalui pelbagai proses yang berterusan bagi meningkatkan mutu dan keberkesanan sistem, terutamanya kepada pelajar.